sklepy internetowe domeny hosting strony www promocje pomoc kontakt
,

Domeny > Regulamin kemo.pl


domeny

rejestracja domen
transfer domen
whois
cennik
formularze

promocje

polowanie na domeny
domeny za grosze

regulamin kemo.pl
regulamin NASK
prawa abonenta

 


REGULAMIN REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

1. Definicje

kemo.pl - spółka pod firmą kemo.pl Tomasz Miłek, z siedzibą w Poznaniu os. Orła Białego 115/2, adres do korespondencji : 61-251 Poznań os. Orła Białego 115/2.

NIP: PL 618-003 -11-68, Regon: 250804621.

Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, nie będąca konsumentem w rozumieniu art.22 1 kodeksu cywilnego.

Umowa - zamówienie - zawierana pomiędzy Klientem a kemo.pl, w formie pisemnej lub za pomocą strony internetowej kemo.pl umowa na świadczenie usług internetowych

Usługa - Usługa świadczona:

 • bezpośrednio przez kemo.pl,

 • przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez kemo.pl,

 • przez inny podmiot, za pośrednictwem kemo.pl na podstawie umowy, z której wynika pełnomocnictwo udzielone w tym celu kemo.pl przez Klienta.

Regulamin Domen - niniejszy Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych,

Dokument proforma - dokument wystawiany przez kemo.pl przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.

Opłata (abonamentowa) - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.

Okres abonamentowy - okres świadczenia przez kemo.pl Usługi na rzecz Klienta, za który Klient uiszcza z góry wynagrodzenie, obejmujący zazwyczaj okres jednego roku licząc od dnia aktywowania Usługi.

Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług kemo.pl.

Rejestrator domen - podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny.

Usługa rejestracji domeny - wskazana w treści Regulaminu usługa zarejestrowania na rzecz Klienta niepowtarzalnej Domeny internetowej, gdzie Klient pozostaje dysponentem Domeny, a Pełnomocnikiem reprezentującym Klienta wobec Rejestratora domen pozostaje kemo.pl.

Domena - unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen. Rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN uniform Domain- Name Dispute - Resolution Policy, dostępnych pod adresem http;//www.icann.org/udrp.htm. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa lub partnerzy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

Rejestracja domeny - umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.

2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy Regulamin Domen stanowi załącznik każdej pisemnej umowy zawartej pomiędzy kemo.pl a Klientem.

 2. Składając zamówienie i wnosząc opłatę Klient uznaje wszystkie punkty niniejszego regulaminu za obowiązujące.

 3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony

 4. Zapoznanie się z Regulaminem Domen jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu Domen będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu Domen oraz z obowiązujących przepisów prawa.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu Domen dotyczą wszystkich podmiotów korzystających z usług,  niezależnie od tego czy korzystają oni z usług kemo.pl bezpośrednio, czy też przez podmioty współpracujące.

 6. W przypadku pakietów łączonych, obejmujących usługi hostingowe i utrzymania domen, ma zastosowanie również Regulamin kemo.pl.

3. Usługi rejestracji domen .

 1. Złożenie Zamówienia może następować przez:

 • wypełnienie formularza internetowego na stronie internetowej kemo.pl : www.domeny.kemo.pl

 • ustne zlecenie czynności kemo.pl drogą telefoniczną,

 • przesłanie zlecenia listem e-mail. Złożenie Zamówienia wiąże się z zaakceptowaniem Regulaminu domen.

  1. Złożenie przez Klienta zamówienia domeny internetowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy kemo.pl a Klientem.

  2. Na mocy umowy o rejestrację domeny zawartej poprzez złożenie Zamówienia, Klient udziela kemo.pl pełnomocnictwa do reprezentowania go przed Rejestratorem domen. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi jego danych osobowych. Jeżeli dany Rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Klienta, kemo.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych kemo.pl.

  3. Rejestracja domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Klienta Opłaty.

  4. Kemo.pl stworzy możliwość rezerwacji Domeny (rezerwacji nazwy), tożsamą z Okresem próbnym, bez udostępnienia możliwości korzystania z Domeny w okresie trwania rezerwacji, przy czym możliwość taka jest uwarunkowana udostępnieniem takiej funkcjonalności przez Rejestratora domen.

  5. Kemo.pl odmówi świadczenia Usługi reprezentacji Klienta przed Rejestratorem domen w przypadku, gdy:
 • nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,

 • w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,

 • Klient poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,

 • nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,

 • wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia,

  6. Klient jest zobowiązany do poprawienia wszelkich błędów i nieprawidłowości powstałych podczas wypełniania wniosku o rejestrację domeny internetowej.

  7. Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowych danych we wniosku rejestracyjnym, jak również za wynikające z tego skutki.

  8. O wszelkich zmianach danych zawartych w zamówieniu Klient jest obowiązany poinformować kemo.pl niezwłocznie. W razie niepoinformowania kemo.pl, wszelkie konsekwencje ponosi Klient.

  9. Klient ma pełne prawo dysponowania domeną. Kemo.pl zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Klienta w zakresie zarządzania Domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line za podaniem danych autoryzacyjnych.

  10. Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

  11. Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
 • zablokowania, zajęcia przez inny podmiot lub usunięcie delegacji domeny wskutek nieuregulowania przez Klienta Opłaty za Usługę rejestracji domeny,

 • rejestracji Domeny w złej wierze,

 • zgłoszenia roszczeń do danej Domeny przez inny podmiot,

 • utratę danych autoryzacyjnych lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę

 • nieprawidłowego użytkowania domeny,

 • awarii łączy telekomunikacyjnych.

  12. Usługa rejestracji domen odbywa się w oparciu o regulamin danego Rejestratora domen, dostępny na stronie internetowej kemo.pl.

  13. Wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta przed Rejestratorem domen, chyba że strony postanowią inaczej.

  14. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
 • wyrejestrowania domeny,

 • odwołania pełnomocnictwa przez Klienta, w szczególności w następstwie upoważnienia innego podmiotu, posiadającego stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowemu pełnomocnictwu Kemo.pl lub przekazanie ich bezpośrednio Rejestratorowi domen,

 • wypowiedzenia pełnomocnictwa przez kemo.pl.

  15. Kemo.pl dokonuje zmiany delegacji nazwy domeny lub zmiany Klienta w terminie pięciu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę delegacji nazwy domeny lub zmianę Klienta, którego formularz został zamieszczony w witrynie internetowej kemo.pl: www.domeny.kemo.pl.

  16. Zmiana delegacji nazwy domeny nie zostanie wykonana w przypadku podania przez Klienta:
 • ciągu znaków nie wskazującego na skonfigurowany serwer nazw,

 • niepełnych lub nieprawdziwych innych informacji.

  17. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy kemo.pl a Klientem.

  18. Serwer wykupiony razem z domeną jest jej integralną częścią i nie może działać oddzielnie. W przypadku zmiany delegacji domeny kemo.pl ma prawo niezwłocznie usunąć aktywowane usługi dla tej domeny, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty okres abonamentowy.

4. Zapłata wynagrodzenia.

 1. Klient zobowiązuje się w dniu zawarcia Umowy- złożenia zamówienia do zapłaty Opłaty. Wysokość Opłaty została określona w cenniku Usług kemo.pl. Opłatę pobiera się za każde rozpoczęte 12 miesięcy utrzymywania nazwy domeny.

 2. Opłata za rejestrację domeny i utrzymanie konta na serwerze jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi, jeżeli Klient wcześniej rezygnuje z użytkowania konta. Opłata ta nie obejmuje opłat związanych z dostępem do sieci Internet ( koszty połączenia telefonicznego, zakup sprzętu, dzierżawy łącza stałego itp.)

 3. Płatność dokonywana jest przelewem w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy - złożenia zamówienia, niezależnie od otrzymania Dokumentu Pro Forma. Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty opłaty abonamentowej za zamówioną domenę w wybranym przez Klienta pakiecie przez kemo.pl z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

 4. Kemo.pl w terminie 21 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usług wystawia dokument proforma na kolejny okres abonamentowy. W przypadku nie uiszczenia Opłaty za następny okres rozliczeniowy, domena z końcem poprzedniego opłaconego okresu jest wygaszana i przechodzi w 30- dniowy okres reklamacyjny./ Przekroczenie okresu abonamentowego i nie dokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez kemo.pl w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług.

 5. W przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Opłaty przekraczającego 1 miesiąc, kemo.pl ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. kemo.pl należy się wynagrodzenie za cały rozpoczęty okres abonamentowy.

 6. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku kemo.pl.

 7. Niepełna lub spóźniona opłata może spowodować następstwo w postaci odmowy rejestracji domeny przez kemo.pl, przy czym nie wniesienie opłaty w terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na nie zarejestrowanie Domeny i lub usunięcie istniejącej domeny z bazy WHOIS.

 8. Transfery domen do systemu kemo.pl są bezpłatne. Transfery domen, które zostały wcześniej przetransferowane do systemu kemo.pl od innych Partnerów są bezpłatne.

 9. Wyrejestrowanie istniejącej domeny na wniosek Klienta nie powoduje zwrotu dokonanej Opłaty.

5. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy przez czas trwania okresu abonamentowego.

 2. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez kemo.pl na drodze publikacji zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej kemo.pl. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od dnia jego publikacji.

 3. Klient zobowiązany jest do informowania kemo.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

 4. Zarówno kemo.pl jak i Klienta obowiązuje również regulamin NASK dostępny na stronach www.dns.pl oraz regulaminy partnerów NASK i innych Rejestratorów domen dostępne na stronie internetowej kemo.pl.

 5. Wszelkie spory rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla kemo.pl.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Domen zastosowanie mają postanowienia Regulaminu kemo.pl, Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

6. Obowiązywanie Regulaminu

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018 roku .


,
Biuro Obsługi Klienta kemo.pl: tel. 61 8534063, fax 618534062, e-mail: bok@kemo.pl
© 1998 - 2012 kemo.pl