sklepy internetowe domeny hosting strony www promocje pomoc kontakt
,

 

promocje:
serwery za złotówkę
polowanie na domeny
domeny za grosze


 


Regulamin promocji "polowanie na domeny"


 

Regulamin promocji - POLOWANIE NA DOMENY


§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.Definicje:
1.Regulamin Promocji - Niniejszy dokument.
2.Promocja - Oferta promocyjna opisywana Regulaminem Promocji.
3.Cennik Promocji - Wykaz opłat za Usługi świadczone przez kemo.pl, w ramach oferty Promocja zawarty na stronie: http://www.kemo.pl/promocje-hosting.html
2.W zakresie określeń użytych w Regulaminie Promocji, a nie ujętych zapisami niniejszego paragrafu, zastosowanie mają odpowiednie zapisy § 1 Regulaminu Domen.
§ 2. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1.Organizatorem promocji "Polowanie na Domeny" jest Kemo.pl -działalność gospodarcza pod firmą Kemo.pl Tomasz Miłek, z siedzibą w Poznaniu 61-251 Poznań os. Orła białego 115/2, adres do korespondencji : 61-251 Poznań, Os. Orła Białego 115/2. NIP: PL 6180031168, Regon: 250804621.
2.Regulamin Promocji określa zasady świadczenia przez Kemo.pl Usług w ramach Umów zawartych w oparciu o zasady nim objęte.
3.Czas trwania promocji: promocja jest ważna od 03.03.2018r. do odwołania.
4.Udział w promocji jest dobrowolny.
5.Promocją objęte są wyłącznie wybrane domeny nadrzędne, globalne, narodowe (Europa, Świat).
6.Kemo.pl każdorazowo informuje o wyborze domen. Powiadomienie może zostać wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta lub poprzez zamieszczenie odpowiednich zmian na stronie internetowej www.kemo.pl .
7.Wysokośc opłaty za rejesrtcję domeny, o której mowa w § 2. 5 na pierwszy okres abonamentowy jest zawarta w cenniku zawartym na stronie http://www.kemo.pl/domeny-cennik.html
8.Do ceny podanej w § 2. 5 należy doliczyc 23% podatku VAT.
9.Umowy w ramach Promocji zawierane są na czas nieokreślony.
10.Jedynym i wyłącznym Właścicielem i Dysponentem domeny jest Klient. Kemo.pl pozostaje wyłącznie firmą obsługującą technicznie domenę Klienta.
11.Klient może w każdej chwili zgodnie z regulaminem właściwego Registera dokonać transferu domeny do innego płatnika.
12.Warunkiem uczestnictwa w promocji jest jednoczesna wpłata za domenę w treminie 7 /siedmiu/ dni od daty złożenia zamówienia.
13.Kemo.pl dokonuje na rzecz Klienta pełnej rejestracji nowej domeny wyłącznie po otrzymaniu wpłaty.
14.Promocja nie może być łączona z innymi rabatami, promocjami i upustami w Kemo.pl.
15.Promocja nie jest ograniczona terytorialnie.
16.Do spraw nie uregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Domen.
17.Jeżeli którykolwiek z zapisów Regulaminu Promocji pozostaje w kolizji z zapisami Regulaminu Domen, to za obowiązujące i wiążące uznaje się zapisy Regulaminu Promocji.
§ 4. OPŁATY I TERMINY PŁATNOŚCI
1.Za usługi objęte Umową zawartą w ramach Promocji, Klient za pierwszy rok korzystania z Usług zapłaci opłaty w wysokościach zgodnych z Cennikiem Promocji.
2.W kolejnych latach Klient zapłaci opłaty w wysokościach zgodnych z Cennikiem kemo.pl. Przed przeniesieniem domeny, zarejestrowanej w ramach promocji, do innego usługodawcy przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, Klient zobowiązuje się do przedłużenia domeny w kemo.pl na kolejny rok. Przedłużenie terminu ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
3.Opłaty, o których mowa w ustępie poprzednim nie mogą być rozkładane na raty.
4.Opłaty wniesione przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
5.Opłaty określone zgodnie z ust. 1 w oparciu o Cennik Promocji winny być wniesione przez Klienta w terminie 7 /siedmiu/ dni od daty złożenia zamówienia.
6.Umowa wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem zachowania przez Klienta terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym chyba, że Kemo.pl mocą jednostronnego oświadczenia odstąpi od tego warunku.
§ 5. USTANIE UMOWY
1.Poza wypadkami szczególnymi przewidzianymi Umową lub Regulaminem Promocji, każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz kemo.pl za każdy rozpoczęty okres abonamentowy.
2.Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Kemo.pl ma prawo odmowy zawarcia Umowy opartej na zasadach objętych Regulaminem Promocji bez podania przyczyn.
2.Kemo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Kemo.pl powiadomi Klienta o zmianach w Regulaminie w terminie do czternastu dni przed wejściem w życie stosownych zmian. Powiadomienie może zostać wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta lub poprzez zamieszczenie zmian do Regulaminu na stronie  internetowej kemo.pl. W ciągu siedmiu dni od poinformowania o zmianach w Regulaminie Klient  może wypowiedzieć Umowę. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od dnia jego publikacji na stronie internetowej kemo.pl
3.Wszystkie załączniki do Regulaminu Promocji stanowią jego integralną część.
4.Regulamin obowiązuje od 03.03.2018r.
,
Biuro Obsługi Klienta kemo.pl: tel. 61 8534063, fax 618534062, e-mail: bok@kemo.pl
© 1998 - 2012 kemo.pl