sklepy internetowe domeny hosting strony www promocje pomoc kontakt
,

Hosting > Regulamin kemo.pl


hosting

Kemo Host
Kemo Host Pro


Kemo Mail
Kemo Post
konto WWW

promocje
hosting za złotówkę

porównanie pakietów
cennik
zamówienie
regulamin

 


Regulamin kemo.pl

 1. Definicje kemo.pl - działalność gospodarcza pod firmą Kemo.pl Tomasz Miłek, z siedzibą w Poznaniu 61-251 Poznań os. Orła białego 115/2, adres do korespondencji : 61-251 Poznań, Os. Orła Białego 115/2. NIP: PL 6180031168, Regon: 250804621.
  Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, nie będąca konsumentem w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego.
  Umowa - zamówienie - zawierana pomiędzy Klientem a kemo.pl, w formie pisemnej lub za pomocą strony internetowej Kemo.pl umowa na świadczenie usług internetowych
  Usługa - Usługa świadczona:
  • bezpośrednio przez kemo.pl,
  • przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez kemo.pl,
  • przez inny podmiot, za pośrednictwem kemo.pl na podstawie Umowy, z której wynika pełnomocnictwo udzielone w tym celu kemo.pl przez Klienta.
  Usługa Kemo.pl - wskazana w treści Regulaminu usługa, której wykonawcą jest kemo.pl (konto poczty elektronicznej, serwer wirtualny).
  Regulamin - niniejszy Regulamin kemo.pl.
  Okres próbny - wskazany przez kemo.pl okres, w którym odpowiednia Usługa udostępniana jest Klientowi w sposób bezpłatny.
  Dokument pro forma - dokument wystawiany przez kemo.pl przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.
  Opłata (abonamentowa) - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.
  Okres abonamentowy - okres świadczenia przez kemo.pl Usługi na rzecz Klienta, za który Klient uiszcza z góry wynagrodzenie, obejmujący zazwyczaj okres jednego roku licząc od dnia aktywowania Usługi.
  Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług kemo.pl.
  Aktywacja (usługi) - udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.
  Spam - przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata.
  Netykieta - kodeks zachowań, norm oraz zasad przyjętych do stosowania przez użytkowników sieci Internet, dostępny na stronach internetowych kemo.pl pod adresem: http://www.kemo.pl/netykieta/.
  Transfer - wielkość limitu ruchu z i do sieci internet określonego w specyfikacji Usługi.
 2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.
  1. Niniejszy regulamin stanowi umowę zawartą w formie elektronicznej lub papierowej pomiędzy kemo.pl, a Klientem użytkującym konto poczty E-mail, serwer wirtualny lub fizyczny, sklep Internetowy lub miejsce na strony WWW, zwanym dalej Klientem.
  2. Niniejszy regulamin stanowi załącznik każdej pisemnej umowy zawartej pomiędzy kemo.pl a Klientem.
  3. Składając zamówienie i wnosząc opłatę Klient uznaje wszystkie punkty niniejszego regulaminu za obowiązujące.
  4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony
  5. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
  6. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów korzystające z usług niezależnie do tego czy korzystają oni z usług Kemo.pl bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.
  8. W przypadku usług, obejmujących rejestrację i utrzymanie domen internetowych , ma zastosowanie również Regulamin Domen.
 3. Rejestracja usług, sposób zawarcia umowy.
  1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach kemo.pl . Usługi są aktywowane na okres próbny wynoszący 14 dni od aktywacji usługi. Jeżeli w tym czasie Kemo.pl uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana jest o długość okresu za jaki wniesiono opłatę abonamentową.
  2. Klient, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału kemo.pl . W razie poniesienia przez Kemo.pl jakiejkolwiek szkody, na skutek naruszenia przez Klienta używaniem nazwy Usługi praw osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
  3. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, dane do faktury i adres do korespondencji) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia kemo.pl do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji kemo.pl nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.
  4. Kemo.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy.
  5. Kemo.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi w ciągu 7 dni roboczych od aktywacji Usługi faktury pro forma.
  6. Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na kolejne 7 dni. Otrzymanie przez kemo.pl w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.
  7. W terminie 21 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, kemo.pl wystawia dokument pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez kemo.pl w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy.
  8. Klient jest obowiązany do uiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy według obowiązującego cennika kemo.pl na kolejny okres abonamentowy.
  9. Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).
  10. Klient nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę lub podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody kemo.pl .
  11. Kemo.pl ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę lub podmiot trzeci, na co Klient wyraża zgodę.

 4. Ochrona danych osobowych.
  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Kemo.pl oraz wystawienia dowodów księgowych.
  2. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
  3. Kemo.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.
  4. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, kemo.pl ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej kemo.pl.
  5. Usługobiorca ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu Usługi. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę.

 5. Dokumenty księgowe.
  1. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Kemo.pl wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
  2. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
  3. Opłata abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że: nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej Usługi, rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
 6. Zmiany umowy.
  1. Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy przez czas trwania okresu abonamentowego.
  2. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez kemo.pl na drodze publikacji zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej kemo.pl . Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od dnia jego publikacji.
  3. Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego kemo.pl przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Klienta przedstawionego Regulaminu.
  4. O zmianach w regulaminie Klienci będą informowani przez publikację na stronie internetowej kemo.pl .
  5. Kemo.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia całości korespondencji, również w zakresie zmian dotyczących zasad niniejszego regulaminu innych umów zawieranych zarówno w formie pisemnej jak i elektroniczne lub jej wypowiedzenia za pomocą poczty elektronicznej.
  6. Klient może dokonać zmiany Pakietu w tracie trwania okresu abonamentowego, za uprzednim powiadomieniem kemo.pl w formie określonej niniejszym Regulaminem. Zmiana Pakietu dokonywana jest po uprzednim otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia od kemo.pl możliwości dokonania zmiany Pakietu. W przypadku zmiany na Pakiet droższy, Klient obowiązany jest dokonać opłaty wyrównującej, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą Wynagrodzenia wpłaconego, a wynagrodzenia przewidzianego za zmieniany Pakiet, w proporcji do pozostałego okresu abonamentowego.

 7. Rozwiązanie umowy.
  1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego wobec nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
  2. Klient może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
  3. Kemo.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał Spam, działał na szkodę kemo.pl lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji kemo.pl nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością kemo.pl wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Kemo.pl wykonywana.
  4. Kemo.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
   • Klient będzie używał serwera, konta, sklepu lub innej usługi niezgodnie z jego przeznaczeniem,
   • Klient będzie działać na szkodę innych użytkowników kemo.pl lub użytkowników sieci Internet,
   • Klient będzie naruszał przy korzystaniu z serwerów i kont poczty polskie prawo,
   • Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu.
  5. Klient ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z winy kemo.pl wyłącznie w przypadku: postawienia kemo.pl w stan likwidacji, zmiany Regulaminu, przez okres dwóch tygodni od dnia publikacji takiej zmiany na stronie internetowej kemo.pl .

 8. Świadczenie usług.
  1. Kemo.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.
  2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Kemo.pl zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. Kemo.pl nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie). Kemo.pl zabrania także umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez kemo.pl .
  4. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji Usługi (Transfer), klient zostanie o tym fakcie poinformowany do 10-go następnego miesiąca w którym nastąpiło przekroczenie Transferu. Kemo.pl wystawi Klientowi Dokument Pro Forma na kwotę zgodną z cennikiem kemo.pl za przekroczenie Transfer w świadczonej Usłudze, na kwotę nie niższą niż 50 zł netto. W przypadku gdy przekroczenie Transferu nie przekracza wartości 50,00 zł netto kemo.pl dokonuje zsumowania kolejnych opłat za usługi wynikającej z przekroczenia Transferu do momentu, w którym opłaty z tego tytułu wyniosą co najmniej 50,00 netto. W przypadku, gdy wartość usług wynikających z przekroczenia Transferu nie przekroczy kwoty 50,00 złotych netto, kwota z tytułu świadczenia usług wynikających z przekroczenia Transferu zostaje doliczona do Dokumentu Pro Forma obejmującego kolejny okres abonamentowy.
  5. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta.
  6. Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli:
   • nie jest inicjatorem transmisji,
   • nie wybiera odbiorcy danych oraz
   • nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
   Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
  7. Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko.
  8. Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
  9. Zabronione jest wysyłanie masowej poczty pod adresy osób i firm, które jej nie zamawiały (spamming). Konta i serwery używane do Spamu będą natychmiast i bez ostrzeżenia blokowane lub likwidowane, a umowa zrywana bez okresu wypowiedzenia z winy użytkownika który naruszył niniejszy regulamin.
  10. W związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
   • zabrania się korzystania z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty E-mail
   • zabrania się korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej
   • zabrania się wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę
   W przypadku otrzymania udokumentowanej informacji o złamaniu tego punktu konto użytkownika może zostać zablokowane, a odblokowanie może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji do zgłaszającego złamanie regulaminu i polskiego prawa. Działania takie są niezależne od Kemo.pl (konfiguracja serwerów u innych dostawców) i Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów poczty w przypadku naruszenia tego punktu. Kemo.pl może jedynie w przypadku wykrycia naruszenia tych zasad przez któregoś z Klientów lub Klientów Partnerów zablokować jego adres E-mail w celu ochrony pozostałych osób korzystających z serwerów i przesłać informację o zajściu do Klienta.

 9. Odpowiedzialność kemo.pl.
  1. Kemo.pl ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Kemo.pl , za które ponosi odpowiedzialność.
  3. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawinionych przez kemo.pl , trwających ponad 24 godziny kemo.pl zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego o jeden dzień za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy.
  4. Kemo.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
   • zdarzeń technologicznych związanych ze specyfiką usług internetowych
   • awarii transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążeń łączy, braku dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
   • działania czynników i osób trzecich (np. Awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania dostawcy sieci szkieletowej np. TP S.A., GSM/DCS),
   • przerw w dostawie energii elektrycznej oraz awarii urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą kemo.pl nie odpowiada,
   • koniecznych przerw eksploatacyjnych, remontowych oraz innych przerw o charakterze technicznym,
   • zdarzeń, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania,
   • nieprawidłowego użytkowania kont,
   • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji kont,
   • niedotrzymanie warunków niniejszego Regulaminu przez użytkownika
  5. Kemo.pl nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi dodatkowej - "Powiadomienie o nadejściu listu na telefon GSM/pager" o ile Klient nie wykupił opcji "Gwarantowane powiadomienie o nadejściu listu na telefon GSM/pager?.
  6. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą kemo.pl na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.
  7. Klient może dochodzić roszczeń wobec kemo.pl na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

 10. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Wszelkie reklamacje usług internetowych Klient zobowiązany jest zgłaszać na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni od daty stwierdzenia przez Klienta ewentualnej nieprawidłowości w wykonaniu Usługi. W reklamacji należy podać, co najmniej, krótki opis nieprawidłowości usługi oraz datę wystąpienia i stwierdzenia tej nieprawidłowości przez Klienta.
  2. Reklamacja winna zostać przesłana na adres Biura Handlowego kemo.pl, wskazany w niniejszym Regulaminie.
  3. Kemo.pl rozpatruje prawidłowo zgłoszoną Reklamację w terminie 14 czternastu dni roboczych od daty jej doręczenia.

 11. Postanowienia końcowe.
  1. Klient zobowiązany jest do informowania kemo.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem kemo.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Rejestracji i Utrzymania Domen, Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

 12. Obowiązywanie Regulaminu.

  Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 roku.

 

 ,
Biuro Obsługi Klienta kemo.pl: tel. 61 8534063, fax 618534062, e-mail: bok@kemo.pl
© 1998 - 2012 kemo.pl